Privacy & Disclaimer

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Renée Lepoutre is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u? 

 • NAW-gegevens, BSN-nummer, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres
 • Medische gegevens, huisarts en eventuele andere behandelaars, zorgverzekering

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld? 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor geneeskundige zorgverlening; ínclusief berichtgeving of verwijzing naar andere zorgverleners;
  • Voor facturatie, boekhouding en verantwoording van deze zorg
  • Voor (geanonimiseerde) bijdragen aan intercollegiale toetsing, nascholing, medische artikelen en de wetenschap in het algemeen.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf laatste behandeling). Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo worden de medische dossiers en boekhouding in af te sluiten ruimten en kasten bewaard, de computer optimaal beveiligd en geeft een professionele ICT-er zo nodig stand-by.  

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per e-mail kenbaar maken aan Praktijk Renée Lepoutre. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij deze tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Renée Lepoutre heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor de boekhouding van de praktijk is het nodig dat enkele algemene persoonsgegevens verwerkt en gedeeld worden met de boekhouder. Zo nodig worden deze gegevens ook gedeeld met de ICT-beheerder (bv. bij storingen, updates, nieuwe apparatuur). In een zogenaamde verwerkingsovereenkomst met deze externe partijen worden de grenzen van deze uitwisseling van persoonsgegevens vastgelegd.

Voor verstrekking van uw medische persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit is het geval voor berichtgeving aan de huisarts of eventuele andere behandelaars; inclusief verwijzingen naar andere zorgverleners. Voor recepten aan de apotheek is geen aparte toestemming nodig, omdat persoonsgegevens worden gedeeld via een apart door de patiënt in te vullen en te ondertekenen formulier en navolgend digitaal recept.  Tenslotte kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht van de arts doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.     

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Renée Lepoutre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@reneelepoutre.nl.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

Contactgegevens

Renée Lepoutre is te bereiken via e-mail: mail@reneelepoutre.nl

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Renée Lepoutre heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik garandeer niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en ik accepteer geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten en afbeeldingen) is dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door mij gewijzigd worden.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts/therapeut. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.